To ignorancja i zacietrzewienie radnych- komentuje Kącki

1 lutego 2017
Comments off
632 Views

– Chciałbym  zwrócić uwagę na hipokryzję radnych, składających wniosek. W 2015 roku większość z nich, zwłaszcza radni z Mokrska i Słupska, naciskali na rozpoczęcie remontu szkoły w Mokrsku. Od roku 2016, gdy pojawiły się problemy z podjęciem uchwały o kredycie, sprawa tego remontu to problem „osobisty” wójta. Ma go zrobić a to nie nasz problem jak i za co- podnosi Tomasz Kącki

– Projekt budżetu Gminy Mokrsko na 2017 rok uwzględnia nasze rzeczywiste możliwości budżetowe i obejmuje wiele spraw obligatoryjnych do zrealizowania np. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, kończenie prac projektowych nad drogami i zagwarantowanie środków finansowych na odszkodowania dla właścicieli gruntów wywłaszczonych pod te drogi, kończenie inwestycji termomodernizacji budynku ZSiP w Mokrsku- wylicza wójt Tomasz Kącki. – Dodatkowo udało się nam pozyskać w ramach konkursu RPO środki finansowe na termomodernizację budynków szkoły w Ożarowie i dokończenie remontu remizy w Chotowie- zadanie za 1 317 000 zł  o nazwie : Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej), na które pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 753 000 zł- dodaje włodarz.
Jak podnosi dalej Tomasz Kącki, chciałby, aby budżet nie był równoważony deficytem poprzez zaciąganie kredytów i pożyczek. Jednak nie ukrywa on, że w obecnej sytuacji jest to niemożliwe.
– Dodatkowo, tu już na karb ignorancji i zacietrzewienia stawiam fakt, że podpisujący się pod wnioskiem nad uchwałą Klub Radnych Nasza Gmina Mokrsko „wylewa dziecko z kąpielą”- wytyka Tomasz Kącki. – Aby otrzymać na remont szkoły w Mokrsku w 2017 roku dotację w wysokości 262 000 zł, obligatoryjnie musimy zaciągnąć pożyczkę również na 262 000 zł z WFOŚiGW w Łodzi. Żeby Gmina mogła zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi, musi wykazać deficyt. Jeśli nie zrealizujemy zadania remontu szkoły w Mokrsku zgodnie z przyjętym harmonogramem, grozi nam zwrot otrzymanych w 2015 i 2016 dotacji i pożyczek dla WFOŚiGW na kwotę około 670 000 zł- komentuje Kącki.
Warto zaznaczyć, że w projekcie budżetu na 2017 rok zabrakło miejsca na niektóre inwestycje. Można tu wspomnieć chociażby zakupu i montażu prasy filtracyjnej  na oczyszczalni ścieków. Jak szacuje gmina, po podliczeniu ponoszonych kosztów z tego tytułu, tę inwestycję również powinno się udać wykonać.
– Źródło finansowania  – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, na niski procent i z możliwością umorzenia do 50 procent kosztów pożyczki, jeśli te pieniądze zainwestujemy ponownie w ochronę środowiska. Koszt przedsięwzięcia to projekt 18 tysięcy złotych, prace na oczyszczalni ok. 285 000 zł w tym – pożyczka w 95 procent  to kwota 215 tysięcy zł, odzyskany VAT 53 tysiące złotych, środki własne  17 tysięcy. Ale żeby zaciągnąć pożyczkę , musimy mieć deficyt. Brak deficytu w wydatkach to nie tylko cel każdego samorządu ale również prywatnych firm i każdego gospodarstw domowego. Żyjemy jednak w świecie, w którym jest to często niemożliwe- wylicza Tomasz Kącki.
Jak podnosi włodarz, Gmina Mokrsko posiada liczne stałe wydatki bieżące, które powodują, że mieszkańcom żyje się łatwiej.  W tym miejscu wspomina chociażby o rozbudowanej sieć dziwięcio godzinnych przedszkoli.
– Klub Nasza Gmina Mokrsko cały czas podkreśla, że zostali radnymi m.in. z powodu zadłużenia Gminy Mokrsko. Więc jeśli w tegorocznym budżecie gminy mamy wysoki deficyt,  zareagowali w ten sposób. Ale chyba równocześnie nie analizowali innych uwarunkować, co do których jako radni powinni już mieć orientację- podnosi Tomasz Kącki.
Co tak naprawdę dla gminy oznaczałoby dostosowanie się do pomysłu radnych o wprowadzeniu  budżetu na 2017 bez deficytu i z jakich inwestycji  gmina musiałaby zrezygnować?
– W pierwszym etapie odrzucenie realizacji projektu z RPO czyli termomodernizacji szkoły w Ożarowie i Sali OSP w Chotowie. Jest to możliwe, ponieważ nie rozstrzygnęliśmy przetargu na to zadanie. Następnie brak realizacji funduszu sołeckiego, przesunięcie realizacji projektów drogowych. Jeśli braknie pieniędzy – zmiany w harmonogramie prac na szkole w Mokrsku. To już wiąże się z dużymi kłopotami w tym i przyszłym roku. Istotne jest to, że nie mamy wyszczególnionej puli na dostosowanie naszej sieci szkół do realizacji reformy oświaty. Priorytety się zmienią a my nie będziemy mieli pola manewru- komentuje Tomasz Kącki.
Oświata w gminie Mokrsko zdaje się od dłuższego czasu leżeć na wątrobie wielu osób. Począwszy od remontu, poprzez czekającą wszystkich reformę. O ile w tym drugim motywie, pieniędzy w ogóle na ten cel nie ma, o tyle remont szkoły zdaniem wielu radnych był niezbędny. Jednak teraz, przy liczeniu każdego grosza, nie na rękę jest wydawanie kolejnych grubych tysięcy.
– Chciałbym zwrócić uwagę na hipokryzję radnych, składających taki wniosek. W 2015 roku większość z nich, zwłaszcza radni z Mokrska i Słupska, naciskali na rozpoczęcie remontu szkoły w Mokrsku. Od roku 2016, gdy pojawiły się problemy z podjęciem uchwały o kredycie, sprawa tego remontu to problem „osobisty” wójta. Ma go zrobić a to nie nasz problem jak i za co. Na komisjach radni podpisujący wniosek nie mówili już tylko o oszczędnościach. Podnosili też sprawy inwestycji – np. rozważenia powstania przedszkola w Słupsku, przystąpienia do budowy dróg. Na pytanie –  za co? – odpowiedź brzmiała – za środki własne- mówi Tomasz Kącki.
Nie da się ukryć, że tylko  bogate samorządy są w stanie za środki własne zrealizować zadania, będące w zakresie ich kompetencji. A i tak w wielu przypadkach w projekcie budżetów uwzględniają deficyt.
– W roku 2015 oprócz obligatoryjnych pożyczek, nie zaciągaliśmy nowych kredytów. W 2016  – kredyt do 1 000 000 i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację szkoły w Mokrsku. Problemem jest przesuwanie rat kredytów – ale wynika to z ustawy o finansach publicznych, która poprzez odpowiednie instrumenty wymusza wyliczenie dla każdego samorządu indywidualnego corocznego wskaźnika spłaty długu. I nic tu nie mamy do gadania- komentuje Tomasz Kącki.
Zdaniem włodarza, zacietrzewienie w pewnych sprawach przesłania u niektórych radnych granice rozsądku i logicznego myślenia. Jako przykład wójt podaje pojawienie się możliwość zakupu gruntu na poszerzenie terenów przy starym boisku do piłki nożnej w Mokrsku w cenie odpowiadającej cenie gruntów rolnych czyli około  0,40 ha za 15 tysięcy złotych.
– Klub Sparta Mokrsko chce wiosną wznowić rozgrywki na tym obiekcie. Obiekt jest wąski i niezbyt długi. Działka obok umożliwiłaby powiększenia boiska i stwarza możliwość wykorzystania pozostałych gruntów na inne potrzeby w przyszłości. Zadanie nie przeszło – wynik głosowania – 12 radnych, w tym trzech  głosujących z Mokrska, wstrzymało się- podnosi Tomasz Kącki.

Komentarz wójta Tomasza
W odpowiedzi na zapytanie  wyjaśniam, że w przedłożonym przez Klub Nasza Gmina Mokrsko  projekcie uchwały został powołany jako podstawa prawna art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który upoważnia mi. do stanowienia o kierunkach działania wójta. Przedmiotowy przepis prawa nie może stanowić podstawy prawnej do zobowiązania Wójta do utrzymania łącznej kwoty wydatków w budżecie Gminy Mokrsko poniżej łącznej kwoty przychodów tego budżetu, ponieważ jest to niezgodne z art. 233 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że do wyłącznej właściwości wójta należy mi. inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej.
Dodatkowo projekt ten, jako wniosek z dyskusji, wysłaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o opinię, tak aby na sesji budżetowej radni znali odpowiedź w tej kwestii.  W Urzędzie Gminy w Mokrsku już od dłuższego czasu jesteśmy gotowi na sytuację uchwalenia budżetu przez RIO. Pierwszą „ofiarą” tej sytuacji będą wszelkie nie ujęte w projekcie budżetu zadania np. przegłosowana na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Mokrsku dotacja.

RIO ocenia pozytywnie, ale…
Skład Orzekający wskazuje jednakże na obszary ryzyka, związane ze spłatą długu W okresie 2017 – 2027, ponieważ W tych latach poziom spłat zobowiązań Gminy jest bliski dopuszczalnej granicy spłat. Sytuacja ta wymaga bieżącego monitorowania realizacji budżetu oraz wskaźników spłaty długu Gminy, przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki

w roku 2017 wskaźnik spłat wynosi 6,33%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,49%;
– w roku 2018 wskaźnik spłat wynosi 3,54%, przy wskaźniku dopuszczalnym 3,69%;
– w roku 2019 wskaźnik spłat wynosi 3,66%, przy wskaźniku dopuszczalnym 3,77%;
– w roku 2020 wskaźnik spłat wynosi 4,84%, przy wskaźniku dopuszczalnym 5,13%;
– w roku 2021 wskaźnik spłat wynosi 6,52%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,72%;
~ w roku 2022 wskaźnik spłat wynosi 6,73%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,77%;
– w roku 2024 wskaźnik spłat wynosi 6 69% przy wskaźniku dopuszczalnym 6,77%;
– w roku 2023 wskaźnik spłat wynosi 6,75%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,77%;
– w roku 2025 wskaźnik spłat wynosi 6,58%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,74%;
– w roku 2026 wskaźnik spłat wynosi 6,42%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,72%;
– W roku 2027 wskaźnik spłat wynosi 6,38%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,69%;
– W roku 2028 wskaźnik spłat wynosi 3,32%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,69%.

Comments are closed.