100 tysięcy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności

21 lutego 2017
Comments off
560 Views

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wnioski  należy  składać do oddziału regionalnego ARiMR.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest przyznawana w  ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
O premię  mogą się starać zarówno  rolnicy jak i domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników. Ubezpieczenie to musi być  w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy. Pieniądze mogą być również przyznane beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014 – 2020. Warto również zwrócić uwagę, że zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent wskazanego wyżej poddziałania nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego czy też ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przez okres 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Jak informuje ARMiR, firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.
– Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020- informuje  ARMiR.
Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Punkty te będą decydować o kolejności przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać  między innymi za wiek- jeśli  ubiegający się o pomoc będzie miał nie więcej niż 40 lat. Ponadto jeśli będzie beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Pod uwagę będzie  brana także skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie. Komisja będzie zwracała także uwagę,  czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.

– Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80 procent  premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to dziewięć miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 procent premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu- informuje ARMiR.

Comments are closed.