Była wójt usłyszała wyrok

W ubiegłym tygodniu Mariola H., po wielu sprawach sądowych, usłyszała wyrok. Rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres trzech lat próby oraz poniesienie kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny, a była wójt gminy Konopnica, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, będzie składała apelację.

Wyrok zapadł 7 marca w Sądzie Rejonowym w Wieluniu II Wydział Karny. Marioli H. przedstawiono szereg zarzutów.
Pierwszy z nich dotyczył projektu „ Przedszkolak to fajny gość”. Jak informuje prezes Sądu Rejonowego w Wieluniu, od 14  do 26 sierpnia 2014 roku, Mariola H. pełniąc funkcję Wójta Gminy Konopnica, jako funkcjonariusz publiczny, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach projektu przekroczyła swoje uprawnienia.
– Pomimo wybrania w toku postępowania ofertowego na zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń dotyczących zadania „ wyposażenie w sprzęt RTV i AGD dla szkół podstawowych mieszczących się w Konopnicy, Rychłocicach i Szynkielowie” oferty złożonej przez Centrum Projekcji Multimedialnych s.c. Sławecki i Woźniak na kwotę 88 950 zł. brutto , w dniu 26 sierpnia zawarła z wyżej wymienioną spółką umowę na dostawę zamawianych sprzętów na kwotę 133  444,13 zł brutto – informuje Magdalena Kościarz.  – Zgodnie z przepisami zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaproponował  najniższą cenę, a wykonawca nie mógł zaoferowanej ceny zmienić. Następnie dokonała ona podmiany w dokumentach postępowania oferty pierwotnie złożonej na ofertę z kwotą figurującą na zawartej umowie, co naraziło gminę Konopnica na konieczność zwrotu pieniędzy w kwocie 44 494 zł.  z tytułu rozbieżności w zakresie kwot brutto wynagrodzenia dla wybranego wykonawcy. Jest to czyn z art. 231 par.1 k.k. w związku z art. 12 k.k. – dodaje prezes sądu.
Kolejny z zarzutów dotyczy drogi w miejscowości Głuchów. Jak wyjaśnia prezes Kościarz, Mariola H. bez  przeprowadzenia postępowania przetargowego zleciła firmie Larix Sp z o.o. wykonanie remontu nawierzchni drogi na odcinku o długości 300 metrów. Na ten odcinek drogi firma złożyła kosztorys ofertowy  na kwotę 64 663 zł. Tymczasem pieniądze w budżecie gminy na ten remont nie były zapewnione. Tym samym nie mogło dojść do zawarcia umowy.
– Działała na szkodę przedsiębiorstwa, które wykonało zlecone roboty w miesiącu sierpniu 2014 roku. To jest czyn z art. 231 par 1 k.k. w związku z art. 12 k.k. – dodaje Magdalena Kościarz.
Trzeci z zarzutów również dotyczył remontu drogi, tym razem we Wrońsku. Mariola H. tym razem również nie przeprowadziła postępowania przetargowego  i zleciła wykonanie remontu nawierzchni drogi, za który firma zawołała 33 799 zł.
Kolejne trzy zarzuty związane są z remontami dróg, w Głuchowie i Wrońsku, ale tym razem dotyczą prowadzenia prac bez wymaganego przepisami prawnymi pozwolenia na budowę. Jest to czyn z art.90 ustawy Prawo Budowlane.
Następny zarzut dotyczy zatajenia prawdy w oświadczeniu majątkowym.
– Będąc zobowiązaną do złożenia oświadczenia majątkowego w związku z pełnieniem funkcji Wójta Gminy Konopnica oraz będąc pouczona o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, złożyła Wojewodzie Łódzkiemu za pośrednictwem urzędy pocztowego fałszywe oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2013 roku, w którym zataiła prawdę co do zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł., w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek – wyjaśnia prezes Kościarz.
Mariola H. nie wykazała w oświadczeniu faktu zawarcia umowy kredytu w rachunku bieżącym w złotych zabezpieczonego hipoteką Agro Expres w kwocie 60 tys. zł.  przeznaczone na finansowanie gospodarstwa rolnego kredytobiorcy. Jest to czyn z art.233 par.6 k.k. w zw. Z art. 233 par 1 k.k.
Ostatni z zarzutów również dotyczy zatajenia prawdy w oświadczeniu majątkowym. Mowa o tym samym kredycie, którego Mariola H. nie wykazała w kolejnym oświadczeniu majątkowym.
– Wyrok z 7 marca nie jest prawomocny.  Jeżeli w sprawie nie zostanie złożona zapowiedź apelacji bądź apelacja, wyrok uprawomocni się 14 marca – informuje Magdalena Kościarz, prezes sądu.

1 Comments

  1. ale jaja