Do CBA wpłynął donos na wójta

14 czerwca 2017
1 087 Views

Naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, a także zarzuty w stosunku do firmy, która zdaniem skarżącego jest wskazywana przez urząd i realizuje 95 proc. gminnych inwestycji. Do tego typu nieprawidłowości, zdaniem skarżącego, dochodzi  w gminie Rząśnia. Skarga trafiła do CBA.

Anonimowa skarga na działalność wójta gminy przekazana została za pośrednictwem Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA do rozpatrzenia przez Radę Gminy Rząśnia  . Jak podnosi skarżący, nieprawidłowości miałyby być związane z realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rząśnia na lata 2016-2020”.
Swojego zażenowania tego typu skargą nie ukrywa przewodniczący Rady Gminy w Rząśni.
– Nigdy nie lubiłem anonimów. Uważam, że to jest rzecz najgorsza, tzw. szmatława- skwitował Andrzej Szydłowski.
Tak czy inaczej rada skargą musiała się zająć, a o sposobie jej rozpatrzenia poinformować Departament Postępowań Kontrolnych CBA.
– To, co się w tej skardze znajduje jest absolutnie nieprawdą. Przedstawiłem to na komisji rewizyjnej – zapewniał Tomasz Stolarczyk, wójt gminy.- Być może jest to jakaś nutka zazdrości. Nie wiem, nie rozumiem. Odbieram to jako złośliwość- nie ukrywał wójt Stolarczyk.
Przypomnijmy, że w lipcu 2016 roku Rada Gminy w Rząśni podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu, wraz z montażem, odnawialnych źródeł energii. Realizację programu dotacyjnego powierzono wójtowi Gminy Rząśnia. Stosownie do upoważnienia zawartego w przytoczonej uchwale wójt Gminy Rząśnia przystąpił do realizacji ogłaszając nabór wniosków. Pierwszy nabór o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia realizowany był w okresie od 16 sierpnia 2016 do 30 września 2016 roku. Drugi nabór o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznej gmina realizowała w okresie od 3 kwietnia 2017 roku do momentu wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy, to jest do 11 kwietnia tego roku. Każdy mieszkaniec jako inwestor podejmował samodzielną decyzje o przystąpieniu do programu dotacyjnego oraz o wyborze wykonawcy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
– W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, działająca na zlecenie Rady Gminy Rząśnia, w ramach kontroli doraźnej przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, które potwierdziło bezzasadność złożonej skargi- czytamy w uzasadnieniu uchwały podjętej przez Radę Gminy. – Analiza całokształtu dokumentacji wykazała, że zawarte w zgłoszeniu informacje o naruszeniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przez Wójta Gminy Rząśnia, okazały się nieprawdziwe. Realizowane przedsięwzięcie nie było objęte postępowaniem przetargowym, ponieważ w omawianym zakresie gmina nie była zobowiązana do przeprowadzenia przetargu. Decyzja o wyborze wykonawcy instalacji fotowoltaicznej należała indywidualnie do każdego mieszkańca, co szczegółowo precyzuje regulamin stanowiący załącznik do uchwały określający w szczególności zasady przyznania dotacji, zasady kwalifikowania kosztów oraz górną granicę dotacji- ustaliła komisja rewizyjna.
Ponadto, jak wynika z protokołu Komisji Rewizyjnej za bezzasadne uznano również zarzuty skarżącego w stosunku do firmy Spirvent, która jak podnosi skarżący, jest wskazywana przez urząd i realizuje w gminie 95 proc. inwestycji.
– Weryfikacja dokumentacji potwierdziła, że inwestycje fotowoltaiczne u mieszkańców gminy realizuje 20 różnych instalatorów, z czego firma Spirvent realizuje 17,44 proc. tych inwestycji- wskazuje komisja rewizyjna.
Tym samym Rada Gminy jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.
– Zapewniam, że ja nic z tego nie mam- komentował Tomasz Stolarczyk. – Jedyne, co mam, to jak się okazuje kłopoty.