Można powiedzieć, że mieszamy jak w garnku

Najważniejsze jednak, że wszystko na koniec dobrze wychodzi- zauważa Grzegorz Maras, wójt gminy Skomlin. Takiego samego zdania są również radni Rady Gminy Skomlin, którzy jednogłośnie udzielili Grzegorzowi Marasowi absolutorium.

W gminie Skomlin dochody budżetu ogółem zrealizowano w wysokości 13.318.507,63 zł, co stanowi 96,23 proc. planu. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w kwocie 13.265.566,65 zł, czyli 90,54 proc. założonego planu.
– Na etapie wykonania budżetu wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości
52.940,98 zł- informuje Barbara Polowczyk, przewodnicząca Składu Orzekającego RIO w Łodzi.
Dochody bieżące budżetu wykonano w 96,18 proc. założonego planu, a wydatki bieżące w 95,30 proc. planu. Dochody majątkowe budżetu zrealizowano w kwocie 202.937,90 zł (99,60 proc. planu), natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 1.127.297,55 zł (58,89 proc. planu).
– Dług Gminy na koniec 2016 roku, ustalony na podstawie sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku wyniósł 7.188.226,00 zł. Na kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na koniec 2016 roku w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne- informuje przewodnicząca Polowczyk.
W związku z zadowalającą realizacją budżetu, radni jednogłośnie podjęli decyzję o udzielenie absolutorium wójtowi Grzegorzowi Marasowi.
– Chciałabym podziękować radnym, że mi ufają- komentuje wójt Maras. – Te zmiany budżetowe, w trakcie roku budżetowego, no mieszamy w tym budżecie można powiedzieć, jak w garnku. Ale to na koniec wszystko dobrze wychodzi. Chciałbym podziękować też pracownikom gminy, bo sam bym też nic nie zrobił. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.