RIO z uwagami. Komisje bez zastrzeżeń. Zofia Kotynia z absolutorium

Zofia Kotynia, 10 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się, otrzymała absolutorium za 2016 rok. Trudno się temu dziwić, wszak budżet został zrealizowany. Na zastanowienie zasługuje natomiast bezkrytyczne podejście poszczególnych komisji, a w szczególności komisji rewizyjnej, która jak podnosi RIO, podejmując decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójt Kotyni, nawet nie raczyła przeanalizować sprawozdania finansowego.

Jak informuje Regionalna Izba Obrachunkowa, w wyniku przeprowadzonej analizy odnośnie wykonania budżetu za 2016 rok, Skład Orzekający stwierdził liczne błędy rachunkowe i pisarskie, a także rozbieżności kwot odnoszących się do tych samych kwestii. Mowa tutaj o różnicach pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych, a wynikającymi ze sprawozdania opisowego.
Opinia RIO dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu jest pozytywna. Gmina Siemkowice dochody budżetu ogółem zrealizowała w wysokości 19.876.531,47 zł, co daje 98,78 proc. planu. Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w kwocie 18.672.313,26 zł, czyli w 87,29 proc. planu.
– Z powyższego wynika, że na koniec roku budżetowego 2016 została zachowana zasada, o której mowa w art. 242 ust. 2 o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody bieżące są wyższe, aniżeli wykonane wydatki bieżące o kwotę 2.501.249,86 zł- wyjaśnia RIO.
Nieco słabiej wygląda sprawa realizacji dochodów i wydatków majątkowych.
– Dochody majątkowe budżetu zrealizowano w kwocie 302.870,00 zł, co stanowi 67,96proc. planu, a wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 1.599.901,67 zł, tj. 69,29 proc. założonego planu. Z analizy przedłożonych materiałów sprawozdawczych wynika, iż na niski poziom wykonania wydatków majątkowych wpłynęło przede wszystkim niezrealizowanie bądź niepełna realizacja zadań – informuje Paweł Dobrzyński, przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
RIO problem widzi w braku lub tez niepełnej realizacji zadań:. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Siemkowice. Poprawa efektywności energetycznej” czy „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach”
– W sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu w przypadku pierwszego z wyżej wskazanych zadań wyjaśniono, iż jego realizacja została przeniesiona na 2017 rok. W przypadku drugiego z ww. zadań wskazano, że jest ono w trakcie realizacji – wyjaśnia RIO.
Skład Orzekający RIO w swojej opinii wskazuje również na niski stopień realizacji zaplanowanych dochodów majątkowych budżetu.
– W sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy nie wyjaśniono przyczyn niepełnego wykonania tych dochodów. Z przedłożonych materiałów sprawozdawczych wynika, iż taki stopień realizacji dochodów majątkowych związany jest z nieuzyskaniem dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- informuje RIO.
Kolejnym problemem poruszonym przez skład orzekający jest gospodarowanie odpadami komunalnymi.
– Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w badanym okresie Gmina Siemkowice uzyskała w wysokości 364.023,68 zł. Łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazane w sprawozdaniu opisowym opiewają na kwotę 335.058,40 zł. Jak z powyższego wynika, uzyskane dochody są wyższe o 28.965,28 zł aniżeli poniesione wydatki- zauważa RIO.
Tymczasem środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
– W ocenie Składu, w zaistniałej sytuacji, zasadne będzie przeprowadzenie wnikliwej analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zweryfikowanie obecnie obowiązujących stawek opłaty z tego tytułu- sugeruje przewodniczący Paweł Dobrzyński.
Dług Gminy (według sprawozdania Rb-Z) z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań obejmujących kredyty na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtował się na poziomie 920 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w badanej jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
W przeciwieństwie do RIO żadnych uwag nie miała komisja rewizyjna. Jej zdaniem wszystko było zrealizowane rzetelnie i zgodnie z kryterium celowości i gospodarności. Podobnego zdania była kolejna z komisji, która nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości.
Jak zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa, komisja rewizyjna składając wniosek o udzielenie absolutorium wójt, jest zobowiązana do wnikliwej analizy stosownych dokumentów, czyli sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
– Analiza dokumentów przedłożonych przez komisję rewizyjną wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójt Gminy Siemkowice, wskazuje iż komisja rewizyjna przed podjęciem decyzji ws. wniosku nie rozpatrzyła sprawozdania finansowego gminy za 2016 rok- podnosi Paweł Dobrzyński.
Pomimo tej, jak i wcześniej wymienionych nieprawidłowości, radni żadnych pytań nie mieli i poza dwoma osobami, zgodnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium wójt Zofii Kotyni.
– Składam podziękowania radnym, którzy udzielili mi absolutorium- mówi Zofia Kotynia. – Wykonanie budżetu to jest zasługa wielu osób.
W ramach gratulacji wójt otrzymała gromkie brawa od radnych i sołtysów a także bukiet róż z rąk przewodniczącego Rady Gminy w Siemkowicach.