Taki sąsiad to skarb

18 lipca 2017
877 Views

PGE GiEK to dzisiaj jeden z filarów Grupy Kapitałowej PGE – lider branży węgla brunatnego i największy krajowy wytwórca energii elektrycznej. To także największa spółka w województwie łódzkim za sprawą dwóch – z jej dwunastu rozsianych po całej Polsce oddziałów – Kopalni i Elektrowni Bełchatów. Jaka jest dzisiaj kondycja tych zakładów?

O kondycji bełchatowskiej elektrowni może świadczyć fakt, że od blisko 30 lat dysponuje mocą nieosiągalną dla innych krajowych elektrowni. Od końca lat 80., gdy oddano w niej do eksploatacji ostatni z dwunastu zaplanowanych bloków energetycznych, zakład jest nieprzerwanie liderem wśród polskich wytwórców energii elektrycznej, stale utrzymując blisko 20-procentowy udział w produkcji energii elektrycznej w krajowym systemie energetycznym. Oznacza to, że co piąta kilowatogodzina zużywana przez polskiego odbiorcę pochodzi z bełchatowskiej elektrowni. Z kolei duża konkurencyjność rynkowa energii elektrycznej produkowanej w bełchatowskiej elektrowni ma swoje źródło w wykorzystywanym paliwie, czyli w węglu brunatnym. Wydobywamy go w pobliskiej kopalni, która także jest w doskonałej kondycji.

Jednak wzrost produkcji energii, a co za tym idzie również wydobycia węgla powodują, że złoża w końcu się wyczerpią. Co wtedy?

Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. W energetyce nie planuje się na kilka lat, ale na kilkadziesiąt. Obecnie w końcowej fazie eksploatacji jest wyrobisko Bełchatów. Szacuje się, że od 2019 r. wydobycie realizowane będzie w oparciu o Pole Szczerców. Biorąc pod uwagę proces wyczerpywania się obecnie eksploatowanych zasobów oraz założenie, że węgiel brunatny w polskiej energetyce jeszcze przez długie lata będzie ważnym elementem mixu paliwowego, udostępnienie nowych złóż węgla brunatnego jest bardzo ważne zarówno dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych Polski, jak i naszego bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego też w naszej perspektywie jest budowa odkrywki Złoczew. Jednocześnie trzeba także pamiętać o normach ekologicznych, czyli ochronie środowiska i ekonomice przyszłych instalacji.

Przed kilkudziesięciu laty decyzja o budowie bełchatowskiego kompleksu górniczo-energetycznego była strzałem w dziesiątkę. Na sąsiedztwie tych gigantów skorzystał Bełchatów, który jest dzisiaj niekwestionowaną stolicą polskiej energetyki…

i symbolem gigantycznej inwestycji. Odkrycie złóż węgla brunatnego zmieniło oblicze miasta, wpływając na jego rozwój. Jeszcze w 1950 r. Bełchatów liczył niecałe 6 tys. mieszkańców, a dzisiaj liczba ta zwiększyła się prawie 10-krotnie. Dzisiaj jest symbolem wykorzystanej szansy.

Z tej gigantycznej inwestycji korzystają nie tylko bełchatowianie…

To prawda, że na usytuowaniu Kopalni i Elektrowni Bełchatów w centrum Polski zyskały także okoliczne gminy. Najbardziej znaną z nich jest gmina Kleszczów – od wielu lat posiadająca miano najbogatszej w Polsce. Jej bogactwo bierze się z płaconych przez kopalnię i elektrownię podatków. Wpływy do gminnego budżetu diametralnie zmieniły możliwości inwestycyjne gminy. Priorytetem dla władz była poprawa jakości życia mieszkańców. Dzisiaj gminie Kleszczów tak rozwiniętej infrastruktury technicznej mógłby pozazdrościć niejeden duży ośrodek miejski. Kleszczów stał się bardzo atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Istotne znaczenie dla mieszkańców mają warunki opieki zdrowotnej, rozbudowana baza oświatowa, bogata oferta placówek kultury i dostępność obiektów sportowych i rekreacyjnych, takich jak na przykład nowoczesny Kompleks Dydaktyczno-Sportowy SOLPARK Kleszczów.

Mieć takich sąsiadów, to prawdziwy skarb, bo PGE GiEK znana jest także ze swojej troski o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Nasza spółka angażuje się w działania związane z odpowiedzialnością społeczną. Realizując swoje strategie biznesowe, uwzględniamy interesy społeczne i ochronę środowiska, a także zabiegamy o kształtowanie korzystnych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy. Angażujemy się w działania społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych, w których prowadzimy swoją działalność gospodarczą. Tak samo ważna jest dla nas troska o środowisko naturalne, bo mamy świadomość, że specyfika procesu wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła sprawiają, że nasze jednostki oddziaływają na środowisko. Żeby minimalizować to oddziaływanie koncentrujmy się zarówno na rekultywacji terenów pogórniczych, jak i ograniczaniu emisji gazów i pyłów do powietrza, ochronie wód i gleb. Racjonalnie wykorzystujemy i zagospodarowujemy uboczne odpady spalania, a także rozwijamy produkcję niskoemisyjną i opartą na alternatywnych źródłach energii. Poprzemysłowe nieużytki, które zrekultywowano w Kopalni Bełchatów, to niejedyny przykład naszych działań proekologicznych.

Czy już dzisiaj wiadomo, w jakim kierunku będą prowadzone dalsze prace rekultywacyjne na obszarach pogórniczych Kopalni Bełchatów?

W naszych planach docelowo zwałowisko wewnętrzne wyrobiska Bełchatów obejmie rekultywacja w kierunku leśnym. W taki sposób planujemy zrekultywować zwałowisko zewnętrzne wyrobiska Szczerców, ale tu zadbamy również o wymiar rekreacyjno-sportowy, rolny i gospodarczy. Poza tym wyrobiska górnicze Bełchatów i Szczerców planujemy przekształcić w najgłębsze w Polsce zbiorniki wodne, natomiast strefy brzegowe zagospodarować pod przyszłe tereny rekreacyjno-sportowe i leśne. Warto na własne oczy zobaczyć efekty naszych proekologicznych działań. Wakacyjny okres z pewnością będzie temu sprzyjał, dlatego zapraszam do Ośrodka Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk, który znajduje się na najwyższym sztucznym wzniesieniu w środkowej Polsce usypanym i zrekultywowanym przez górników. Dzisiaj to doskonałe miejsce do odpoczynku i rekreacji. Góra adrenaliny i dobra energia czekają!