Oferta banku bez marży i rażąco niska cena za drogę.

Regionalna Izba Obrachunkowa podczas kontroli przeprowadzonej w gminie Ostrówek zwróciła uwagę na oferty złożone w ramach zamówień publicznych. Zastrzeżenia kontrolujący mieli co do oferty banku na finansowanie planowanego deficytu oraz ceny za wykonanie przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Janów. Jak podnosi RIO, odpowiedzialność za powyższe uchybienia i nieprawidłowości ponoszą wójt gminy, skarbnik oraz pracownicy urzędu gminy w zakresie wskazanym w protokole kontroli.

Podczas kontroli RIO przeprowadzonej w gminie Ostrówek zwrócono uwagę na oferty złożone w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jak podnoszą kontrolujący, jedna z ofert, niebędąca najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie spełniała wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ta została złożona w trybie przetargu nieograniczonego, na udzielenie kredytu do wysokości 800 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w budżecie gminy deficytu budżetowego na 2016 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
– Zamawiający określił, że stawka procentowa marży służąca do obliczenia wartości oferty musi być wyszczególniona w ofercie i zostać przeniesiona do treści umowy jako niezmienna w okresie kredytowania- informuje Piotr Walczak, naczelnik WKGF.- Ze złożonej oferty banku w Lututowie nie wynikało, jaką marżę przyjął bank do obliczenia wartości oferty. Tym samym treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ i powinna zostać odrzucona- dodaje kontrolujący.
Jak dalej uzasadnia RIO, stosownie do postanowień art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, zgodnie z którym zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Tymczasem jak wyjaśnia Ryszard Turek, wójt gminy Ostrówek, cena oferty brutto została podana w załączniku nr 6 oferty i taka sama cena przeniesiona do formularza oferty ,a następnie do projektu umowy.
– Ponieważ oferta ta nie była najkorzystniejszą ofertą komisja nie zwróciła uwagi na fakt braku wpisu marży do projektu umowy. Została wybrana oferta ze znacznie niższą ceną i spełniającą wymogi SIWZ- zapewnia włodarz gminy.
Kolejną z ofert wziętą pod lupę RIO była najniższa oferta złożona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów.
Zamawiający nie wezwał oferenta, który zaproponował cenę o ponad 30proc. niższą w stosunku do wartości zamówienia w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- podnosi RIO. – Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 379.157,95 zł + 23proc. VAT, co daje 466.364,28 zł brutto. Natomiast obniżenie tej wartości o 30proc. dawało sumę 326.455,00 zł. Wszystkie złożone oferty, poza ofertą firmą STRABAG sp. z o.o., zawierały cenę brutto wyższą niż 326.455,00 zł. Wykonawcą zadania inwestycyjnego został STRABAG sp. z o.o. za cenę brutto 310.233,45 zł, tj. za najniższą cenę ze złożonych ofert. Cena wybranej oferty w stosunku do wartości zamówienia brutto, stanowiącej kwotę 466.364,28 zł stanowiła 66,52proc. wartości zamówienia brutto i była niższa od wartości zamówienia brutto o 33,48proc-wylicza Piotr Walczak.
Jak podnosi RIO, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli cena oferty wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności była niższa o 30proc. od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający powinien zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
– Przytoczony przepis nakładał na zamawiającego obowiązek zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny w szczególności, gdy cena oferty była niższa o 30 proc.od wartości zamówienia lub 30 proc. od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert- wyjaśnia RIO.
Jak zapewnia wójt Ryszard Turek, gmina nie miała obaw co do oferty złożonej przez firmę STRABAG.
– Inwestycja została wykonana zgodnie z umową- zapewnia wójt Turek. – Został wykonany cały zakres rzeczowy robót przewidzianych projektem i odebrana w terminie umownym bez zastrzeżeń. Realizacja przebiegała sprawnie i ukończona w terminie- zapewnia włodarz
Zapytany o to, dlaczego gmina nie poprosiła o wyjaśnienie powodów zaniżenia ceny, włodarz wyjaśnia, że komisja przetargowa rozpatrując złożone oferty skorzystała z art.90 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:(…) w szczególności jest niższa o 30 proc. od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich cen złożonych ofert , zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny…”
– Jak można zauważyć decydują tu dwie przesłanki oddzielone lub. Skorzystano tu z drugiej przesłanki tj. średniej arytmetycznej złożonych ofert co w postępowaniu zostało spełnione. Natomiast kontrolujący z RIO zinterpretowali ten przepis, podobno wg orzecznictwa KIO, że obie te przesłanki winny być spełnione równocześnie, stąd te zastrzeżenia- wyjaśnia wójt Ryszard Turek.