Nielegalne składowisko. Niechlubna pamiątka i problem obecnej władzy znika

23 sierpnia 2017
961 Views

Masa ciężkiego sprzętu, pracownicy ubrani od stóp do głów w specjalną odzież ochronną i wielkie sprzątanie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest. Z terenu gminy Biała znika od lat ciążący na sercu i budżecie problem. Zadowolenia z tego powodu nie kryje wójt Aleksander Owczarek, któremu pamiątka po poprzedniej władzy przez długi czas spędzała sen z powiek. Wystarczy bowiem wspomnieć fakt nałożenia kary biegnącej, która na koniec sierpnia miałaby wynieść 35 mln zł.

Gmina Biała podpisała w końcu umowę dzierżawy z firmą z Radomska, która bez ociągania się rozpoczęła pracę na działce nr 1000 obręb Młynisko Wieś, na której zalegają niezgodnie z prawem materiały niebezpieczne zawierające azbest.
– Umowa reguluje obowiązki stron, określa ich zadania na przestrzeni siedmiu lat. Eko Radomsko zobowiązało się w niej do wywiezienia w ramach nakładów inwestycyjnych zgromadzonego na działce azbestu, wybudowania składowiska materiałów niebezpiecznych zawierających azbest i prowadzenia tego składowiska. Umowa wejdzie w życie po wykonaniu w/w nakładów inwestycyjnych, co zostało również uregulowane w porozumieniu trójstronnym zawartym miedzy Eko-Biała w likwidacji, Gminą Biała i Eko-Radomsko, gdzie wskazuje się na rozwiązanie umowy dzierżawy na działkę nr 1000 obręb Młynisko Wieś zawartej w 2012 r. przez Gminę Biała z Eko – Biała- wyjaśnia Aleksander Owczarek.
Wówczas ustąpi również przyczyna nałożenia przez WIOŚ w Łodzi tzw. kary biegnącej na spółkę Eko – Biała. Niestety, nie oznacza to jednak zamknięcia problemu samej kary biegnącej, której kwota na koniec sierpnia miałaby wynieść ok. 35 mln zł. Z procedurami nieskutecznego wyegzekwowania tej kary poradzić ma sobie likwidator spółki Eko – Biała.

Eko Radomsko przystąpiło już do wywozu zgromadzonego na działce gminnej azbestu, który będzie utylizowany na legalnie funkcjonującym składowisku pod Radomskiem.
– Prace rozpoczęły się drugiego sierpnia. Planowany czas zakończenia prac to początek września- mówi Piotr Ratajski, członek zarządu Eko-Radomsko. – Prace przy pokruszonym eternicie wymagają, aby pracownicy byli zabezpieczeni w środki BHP. Także tutaj wszystko odbywa się z literą prawa- dodaje.

Po wywiezieniu azbestu firma przystąpi do budowy legalnego już składowiska. Strony umowy zakładają, że na działce nr 1000 w obrębie Młynisko Wieś ma ono powstać do końca listopada. Przypomnijmy, że umowa przedwstępna pierwotnie zakładała podpisanie umowy dzierżawy w styczniu tego roku. Podpisanie umowy dzierżawy przedłużyło się o ponad pół roku ze względu na fakt, że dopiero w czerwcu Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił znowelizowany Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.
– Można w końcu odetchnąć mimo, że nie było to łatwe, bo po ponad dwóch latach udało się rozwiązać problem zgromadzonego na działce gminnej azbestu. Jest tu wspólny wkład pracy i zaangażowania radnych gminnych, kilku pracowników Urzędu Gminy Biała, Rady Nadzorczej spółki Eko-Biała, Radcy Prawnego Urzędu Gminy i samego Wójta. Nie kończy to jednak problemu spółki Eko-Biała, której likwidacja w dalszym ciągu będzie trwała- komentuje wójt Owczarek.
Przypomnijmy, że rozwiązanie problemu funkcjonowania spółki Eko-Biała poprzez jej likwidację zaproponowane zostało na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy Biała i pozytywnie zaopiniowane przez prawie wszystkich radnych.
– Jedna osoba się wstrzymała. Opowiadała się ona za sprzedażą spółki. Odnosząc się do tej propozycji wskazywano na nikłe prawdopodobieństwo rzetelnej rekompensaty z tytułu sprzedaży spółki przez gminę- komentuje Aleksander Owczarek.
Gmina Biała jako właściciel przewiduje poniesienie kosztów likwidacji spółki. Wstępnie są one szacowane na około 50 tysięcy złotych. Natomiast zgromadzony przez spółkę azbest na działce nr 1000 w obrębie Młynisko Wieś zostanie zagospodarowany przez wybraną w drodze prowadzonej procedury firmę- Eko Radomsko.

Trup reanimowany przez poprzednią władzę

To, co obecna władza sprząta, wcześniejsza za wszelką cenę usiłowała reanimować. Pod koniec 2014 roku rada gminy postanowiła przekazać pieniądze spółce EKO Biała. Mowa o bagatela 200 tysiącach złotych, które gmina musiała wyszukać w budżecie. Oszczędności znaleźć się udało – ponad 16 tysięcy złotych zaoszczędzono na oświetleniu ulicznym, kolejne 56 tysięcy na usługach remontowych dróg. Na administracji publicznej gmina wykazała oszczędności w wysokości 30 tysięcy złotych, a na oświacie i wychowaniu, konkretnie na remoncie przedszkoli 33 tysiące złotych. Pozostałą kwotę, czyli blisko 65 tysięcy złotych gmina musiała uzbierać po stronie dochodów.
Już wtedy skomentowaniu takiego stanu rzeczy nie mógł się oprzeć wówczas ubiegający się o fotel wójta Aleksander Owczarek.
– Ewidentnie przyczyną zwołania sesji i podjęcia uchwał jest nierzetelność w zaproponowanej i podjętej wcześniej uchwale mającej na celu wprowadzenie do spółki EKO Biała 300 tysięcy złotych. Państwo jako radni byliście wtedy nieświadomi, bo gdybyście mieli tę wiedzę, to każdy by się zastanowił. Nie mniej jednak wiedza pani skarbnik i nierzetelność poprzednich uchwał daje wiedzę, że radni nie wiedzą nad czym głosują. – krytykował Aleksander Owczarek.

 

 

Słów kilka o spółce Eko- Biała

Uchwałą z 10 listopada 2011 roku rada gminy utworzyła Przedsiębiorstwo Komunalne EKO- Biała jako jednoosobową spółkę o kapitale zakładowym 5 tysięcy złotych. W styczniu 2012 roku gmina wynajęła Przedsiębiorstwu Komunalnemu EKO- Biała biura o powierzchni 22,40 m2. Doliczono także 8,23m2 powierzchni wspólnej budynku. Ustalono czynsz w wysokości 158,08 zł plus 23 procent podatku VAT. Taka kwota miała obowiązywać od 1 czerwca 2013 roku zgodnie z aneksem lutego 2013 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu niepłacenia czynszu wyniosła 3 196,71 zł. Z PK EKO- Biała gmina zawarła również umowę dzierżawy zawartą 14 marca 2012 roku, której przedmiotem była działka( nr 1000) o powierzchni 2,75 ha. Umowa została zawarta na 10 lat. Ustalono czynsz w wysokości 20 zł netto za każdą tonę azbestu umieszczoną na nieruchomości. Rada gminy 12 marca 2012 roku wydała zgodę na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Jak wskazuje RIO na podstawie informacji, jaką organ kontrolny otrzymał, o ilości zgromadzonego materiału zawierającego azbest czynsz powinien wynosić w 2012 roku 15 903,90zł a w 2013 roku 16 767,60 zł. Czyli łącznie PK EKO Biała powinno zapłacić gminie 32 671,50 zł.