Wybieramy mniejsze zło.

1 września 2017
1 039 Views

– Są różne głosy, każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. Natomiast przemyśleliśmy to i doszliśmy do wniosku, że tak będzie lepiej. Tak naprawdę wybraliśmy mniejsze zło- komentuje likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szynkielowie sołtys Bożena Urzyńska.

Los szynkielowskiego publicznego ośrodka zdrowia został przesądzony. Do końca roku ma on być całkowicie zlikwidowany w celu przekształcenia. Rada Gminy w Konopnicy była w tym temacie jednomyślna. Jak się jednak okazuje, temat ten był bardzo szeroko dyskutowany. Choć padają liczne zapewnienia o możliwości lepszego zarządzania ośrodkiem, w momencie, gdy przejdzie on w prywatne ręce, jak również większego dostępu do specjalistów, to nie brakuje mimo wszystko głosów wątpliwości.

– W styczniu się okaże, jak faktycznie będzie. Liczymy na to, że będzie lepiej i że wszyscy będziemy zadowoleni- mówi Bożena Urzyńska, sołtys Szynkielowa.

Pacjenci pod nieprzerwaną opieką

Zgodnie z zapewnieniami Urzędu Gminy w Konopnicy, osoby, które dotychczas korzystały ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego SPZPOZ będą dalej, nieprzerwanie pod opieką, tyle że prywatnej poradni „Familia”.

– Świadczenia będą udzielanie bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości w rodzajowo oznaczonym zakresie wynikającym ze statutu SPZPOZ. W przypadku nie przejęcia obowiązków z zakresu świadczeń medycznych z nieprzewidzianych przyczyn przez ,,Poradnię FAMILIA w Szynkielowie” nastąpi wznowienie działalności SPZPOZ na mocy stosownej uchwały Rady Gminy Konopnica- wyjaśnia Grzegorz Turalczyk, wójt gminy Konopnica.

Zgodnie z podjętą uchwałą, mienie stanowiące własność SPZPOZ zostanie przekazane Gminie Konopnica. Nieruchomości będące własnością Gminy Konopnica, a dotychczas użytkowane przez likwidowany SPZPOZ przechodzą pod administrację Gminy Konopnica. Mogą one zostać także przekazane w drodze czynności cywilnoprawnych Andrzejowi Kacała, reprezentantowi Poradni „Familia” w Szynkielowie. Również majątek ruchomy stanowiący własność likwidowanego SPZPOZ może zostać sprzedany, wynajęty lub wydzierżawiony reprezentującemu Poradnię FAMILIA w Szynkielowie.

– Składniki niematerialne likwidowanego SPZPOZ przechodzą na własność Gminy Konopnica, która będzie uprawniona do ich rozporządzenia na mocy umów cywilno – prawnych przede wszystkim na rzecz pana Andrzeja Kacały– dodaje wójt Turalczyk.

Spokojni mogą być pracownicy likwidowanego SPZPOZ, ale jedynie ci wykonujący pracę na podstawie umów o pracę zawartych na czas określony lub nieokreślony z wyjątkiem pracowników, którzy do dnia zakończenia likwidacji rozwiążą stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. W trybie art.231 kodeksu pracy stają się oni bowiem pracownikami Poradni „Familia” w Szynkielowie przy zastrzeżeniu, iż przejęcie nastąpi pod warunkiem zawarcia przez poradnię umowy z NFZ w zakresie POZ.

Likwidator ma czas do końca roku

Zgodnie z podjętą uchwałą wszelkie zobowiązania, należności oraz prawa SP ZPOZ po jego likwidacji stają się zobowiązaniami, należnościami i prawami Gminy Konopnica.

– Źródłem pokrycia kosztów likwidacji SPZPOZ oraz spłaty zobowiązań likwidowanego SPZPOZ będą należności SPZPOZ oraz dochody własne Gminy Konopnica- dodaje Grzegorz Turalczyk.

W celu przeprowadzenia likwidacji publicznego ośrodka wójt Gminy Konopnica powoła likwidatora SPZPOZ. Do jego zadań należeć będzie w szczególności: opracowanie harmonogramu likwidacji SPZPOZ, ujawnienie postępowania likwidacyjnego w rejestrach, zawiadomienie banków i kontrahentów o otwarciu likwidacji, przeprowadzenie inwentaryzacji majątku, sporządzenie dokumentów finansowych z likwidacji SPZPOZ,

ściągnięcie należności i zaspokojenie wierzycieli, którzy nie wyrazili zgody
na zmianę dłużnika, uregulowanie stosunków pracy z pracownikami SPZPOZ oraz przygotowanie dokumentacji pracowniczej, przekazanie dokumentacji , wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem zakończenia likwidacji a także przekazanie Wójtowi Gminy Konopnica dokumentów oraz pisemnego sprawozdania
z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego w terminie 30 dni od zakończenia likwidacji.

Zgodnie z założeniami, likwidator nie może bez zgody wójta zaciągać w imieniu SPZPOZ nowych zobowiązań z zastrzeżeniem.

Ośrodek ma zaprzestać udzielania świadczeń 31 grudnia. Z dniem zakończenia postępowania likwidacyjnego odwołana zostanie Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szynkielowie.

Gmina Konopnica stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szynkielowie. Przejęty od Rady Powiatu Wieluńskiego, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został utworzony w celu świadczenia usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców naszej gminy dla sołectwa Szynkielów i Bębnów. Porównując, Zakład Opieki Zdrowotnej w Szynkielowie, z innymi okolicznymi zakładami, należy zaliczyć nasz zakład do kategorii małych zakładów i dlatego też pomimo przeprowadzania kolejnych etapów działań modernizacyjnych ośrodka nie znajdują pokrycia w dochodach uzyskiwanych z kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia- wyjaśnia Anna Glapa, sekretarz gminy.

Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szynkielowie, jak podnosi sekretarz Glapa, jest budynkiem z lat 70-tych i wymaga on dużych nakładów na modernizację oraz pełne dostosowanie do wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

– Zamiar przeprowadzenia likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szynkielowie ma na celu przede wszystkim lepsze zarządzanie zakładem służby zdrowia, ponieważ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie będąc skrępowanym całym szeregiem dodatkowych regulacji będzie mógł poddać się prawom rynku i konkurencji- zapewnia Glapa.

Gmina liczy także, że proces przekształcenia wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług medycznych dla mieszkańców gminy, rozszerzenie oferty dla pacjentów poprzez większy niż dotychczas dostęp do lekarzy specjalistów a także możliwości wykorzystania środków finansowych z budżetu gminy przeznaczanych do tej pory na utrzymanie budynku na inne ważne cele społeczne w ramach zadań własnych gminy.