Gmina opracuje program rewitalizacji

13 września 2017
533 Views

Gmina Konopnica przystąpi do opracowania programu rewitalizacji na lata 2016-2022 zmierzającego do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju.

– Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji- wyjaśnia Anna Glapa, sekretarz gminy Konopnica.
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Konopnica składać się będzie z następujących podobszarów: Bębnów, Strobin, Konopnica, Mała Wieś, Rychłocice i Wrońsko.
– Obszar wyznaczony do rewitalizacji jest istotny dla rozwoju Gminy Konopnica. W analizowanym obszarze zdiagnozowano kumulację problemów i negatywnych zjawisk w każdej ze sfer. Przedstawione problemy, zdiagnozowane w każdej ze stref: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i funkcjonalnoprzestrzennej umożliwiają określenie konkretnych celów rewitalizacji w Gminie Konopnica, a w kolejnym kroku – poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą realizowane na obszarze zdegradowanym- komentuje sekretarz Anna Glapa.