Zaplanowana z rozmachem. Realizowana z bólem

28 września 2017
686 Views

Gmina Biała małymi krokami zmierza do rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Choć wykonanie projektu na tę inwestycję zlecono w 2014 roku, ostatecznie decyzja na budowę kanalizacji została wydana w lipcu tego roku. Zakres projektu nie jest jednak równoznaczny z zakresem kanalizacji objętym decyzją.

– Gmina Biała jest jedną z dwóch gmin w powiecie wieluńskim, obok Pątnowa, które nie posiadają oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Przypomnijmy, że w marcu 2014 r. zlecono wykonanie projektu kanalizacji w gminie. Równolegle również – wykonanie projektu oczyszczalni ścieków, z którym nie było większych problemów. Decyzję na budowę oczyszczalni uzyskano ostatecznie w lipcu 2015 roku- mówi Aleksander Owczarek, wójt gminy Biała.
Zmagania z projektowaniem kanalizacji i uzyskaniem decyzji na jej budowę trwały jednak znacznie dłużej. W ubiegłym roku starosta wieluński odmówił bowiem wydania decyzji, głównie ze względu na brak dostępu do prawa dysponowania gruntami na cele budowlane w przypadku niektórych działek. Brak zgód właścicielskich był dla większości przypadków przyczyną takiego rozstrzygnięcia.

– Gmina złożyła ponowny wniosek o wydanie decyzji na budowę kanalizacji i ostatecznie Starosta wydał ją w lipcu tego roku. Przy czym wyjaśnić trzeba, że zakres projektu nie jest równoznaczny z zakresem kanalizacji objętym decyzją. Ze względu na brak zgody na przejście kanalizacji przez jedną z działek w Białej Rządowej, zakresem decyzji nie jest objęta znaczna część tej miejscowości, Klapka i Kopydłów. Również z powodu braku porozumienia z niektórymi mieszkańcami decyzja na przebieg kanalizacja nie obejmuje kilka posesji na tzw. osiedlu w Białej Rządowej- wyjaśnia wójt Owczarek.

We wrześniu gmina złożyła powtórnie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie budowy oczyszczalni i kanalizacji w gminie Biała ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2013-2020. Przypomnieć trzeba, że Urząd Marszałkowski powtórnie ogłosił nabór wniosków. Pierwotnie nabór miał być w czerwcu, ostatecznie jednak termin naboru przesunięto na wrzesień.
– Przyczyną przesunięcia była zmiana warunków konkursu, wywołana zmianami w Krajowym Programie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych dotyczącymi m. in. kosztów niekwalifikowanych. Wcześniejszy nabór dokonany w roku 2016, skończył się w przypadku gminy Biała odwołaniem od uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego o nieprzyznaniu dofinansowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który uznał rozstrzygnięcie ZWŁ za słuszne. Jako powód wskazano na niespełnianie warunku formalnego naboru, brak wymaganej koncentracji przyłączy we wnioskowanym o dofinansowanie zakresie projektu. W nowym naborze kryterium koncentracji dotyczy całej aglomeracji, a nie każdego etapu realizacji inwestycji. ZWŁ zmienił te zasady naboru m. in. dzięki sądowej ścieżce, którą przeszedł z Gminą Biała. Konkurs ma być rozstrzygnięty do końca grudnia – dodaje włodarz gminy Biała.

Do wniosku o dofinansowanie wskazano zakres ok. 30 proc. z całego projektu zatwierdzonego decyzją starosty. Wnioskowany o dofinansowanie zakres według kosztorysu inwestorskiego ma kosztować 19 540 056,84 zł, z czego gmina ma ponieść wkład własny w wys. 6 937 419,38 zł na przestrzeni lat 2018 – 2020. W ramach początkowego etapu budowy ma zostać wybudowana oczyszczalnia i 7, 54 km kanalizacji. Taki zakres, jak zapewnia wójt Owczarek gmina na początek może zrealizować, biorąc pod uwagę swoją wydolność finansową.
– Wniosek zakłada, że oczyszczalnia ma powstać w Białej Drugiej w latach 2018 -2019, a kanalizacja ma powstać do roku 2020 i przebiegać przez miejscowości Biała Kopiec, Biała Druga, Biała Parcela i Biała Rządowa. Tak więc niepotrzebnie zlecono tak duży zakres projektowy w 2014 r. Doprojektowanie mogło być planowane sukcesywnie. Projektowanie tylko zakresu objętego wnioskiem o dofinansowanie trwałoby znacznie krócej i szybciej wydana by była decyzja na budowę kanalizacji- komentuje Aleksander Owczarek.

Trzeba mieć świadomość, jak podnosi dalej wójt, że zaprojektowane odcinki kilkukilometrowe nieobjęte decyzją stracą swą aktualność i trzeba będzie ponieść nie małe dodatkowe koszty przy ubieganiu się ponownie o objęcie ich decyzją na budowę.